За Конференцията

ТЕМА:  МВР 2030: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД  ПОЛИТИКИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Научно-приложна конференция

ЦЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

  • Да се разгледат и анализират основните предизвикателства пред МВР и да се предложат решения за справяне с възникналите проблеми.
  • Да се постигне съгласие за необходимостта от устойчиви реформи и да се разшири кръга от експерти, участващи в дебата и реформирането на МВР.
  • Да се поставят основите на нови стратегия за обществен ред и сигурност до 2030 г. и нов Закон за Министерство на вътрешните работи.

 

ПАНЕЛ 1. Реформи в променената среда за сигурност

 Ключови области:

Граждански права и сигурност – измерения в 21 век, реформа, политики, нормативна база.

 

ПАНЕЛ 2. МВР и гражданите: линии на взаимодействие

 Ключови области:

  1. Гражданско участие в политиките, граждански мониторинг и контрол върху дейността.
  2. Превенция, разкриваемост, сигурност.

 

ПАНЕЛ 3. МВР: добро управление в услуга на обществото

 Ключови области:

  1. Качество на управление на системата.
  2. Качество на услугата „сигурност“.
  3. Осигуряване на професионалната работа в МВР.
  4. Сигурност, безопасност, защита на служителите.

 

Дата на провеждане: 8 ноември 2017 год.

Място на провеждане: Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Организатори:

Фондация „Общество и сигурност“ (http://ssf-bg.eu/bg/)

Катедри „Национална и регионална сигурност“ и  „Публична администрация“, УНСС (http://www.unwe.bg)

Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи (http://sfsmvr.org/)