Теми

ПАНЕЛ 1. Реформи в променената среда за сигурност

Ключови области:
Граждански права и сигурност – измерения в 21 век, реформа, политики, нормативна база.

АНОТАЦИЯ:

Докладите трябва да отразяват спецификите на променената среда и предизвикателствата пред МВР на национално и Европейско ниво, а също така да включват предложения за промяна на стратегическо ниво. Докладите, които се представят и касаят политиките за сигурност трябва да съдържат поне един от следните елементи: кратко-, средно- и дългосрочни мерки за повишаване качеството на услугата „сигурност“ и ефективността на МВР. В тази тема могат да се представят научни доклади, които анализират и систематизират съществуващите политики, измерват тяхната адекватност и целесъобразност и предлагат конкретни мерки за повишаване на ефективността на МВР и качеството на услугата „сигурност“.

В този панел се разглеждат темите за гражданските права и свободи, както и в каква степен мерките, предприети в тези области отговарят на реалната ситуация, нужди и потребности на гражданите на Република България и служителите в МВР.

В този панел могат да се представят доклади, които разглеждат  корелацията между мерките за сигурност, ограничаването на гражданските права и свободи и степента на ефективност на тези ограничения по отношение качеството на работа на служителите в МВР. 

Научните доклади могат да бъдат изготвени на база на проведени теренни изследвания, като са допустими доклади, които изследват степента на ограничаване на правата на служителите и гражданите, ефекта върху работата и нагласите на гражданите и служителите и склонността им да приемат ограничаването на тези свои права, както и по какъв начин това кореспондира с принципите на демокрацията и до каква степен подобно ограничение представлява отстъпление от тях.  В този панел са допустими доклади, които разглеждат всички видове политики в сферата на обществен ред и сигурност и биха допринесли за повишаване ефективността на работа на МВР и сигурността на гражданите.

 

ПАНЕЛ 2. МВР и гражданите: линии на взаимодействие

Ключови области:
1. Гражданско участие в политиките, граждански мониторинг и контрол върху дейността.
2. Превенция, разкриваемост, сигурност.

АНОТАЦИЯ

В този панел, научните доклади трябва да разглеждат темите, касаещи възможностите за гражданско участие в планирането, прилагането, изпълнението и отчетността на политиките за сигурност и възможността за постоянен мониторинг на този процес. Една от важните теми е свързана с информираността на гражданите за Научните доклади трябва да включват анализ на методите, стандартите и дълго-, средно- и краткосрочните политики за подбор и повишаване на професионалната квалификация на служителите в МВР, както и препоръки за повишаване на професионалната квалификация на служителите. В научните доклади могат да бъдат разгледани отделни компоненти на професионалната подготовка на служителите в МВР. Важен компонент в този панел е качеството на оборудване, обучение и екипировка на служителите в МВР в България, които са основен инструмент за повишаване на ефективността им и повишаване на качеството на услугата „сигурност“. Допуска се в докладите да има аналогия с оборудването, екипировката и обучението на служители в правоохранителни институции в ЕС. 

Втората тема, която е включена в този панел се отнася до обучението и последващата професионална квалификация, която получават служителите в МВР, целящи развитието и поддържането на социални и езикови компетенции.  В научните доклади е важно да бъдат разгледани съществуващите програми за обучени и квалификация на служителите в МВР, критериите за участие на служителите в тях и да бъдат представени препоръки за включване на нови теми или промяна на политиките за професионална квалификация.

Научните доклади трябва да разглеждат служебните правомощия на служителите,  доколко те отговарят на нуждите на гражданите и в каква степен им помагат да изпълняват служебните си задължения и защитят здравето и живота си в рискови ситуации. В този панел се разглежда и темата за ролята и функциите на синдикалните организации, правната защита, стандартът  „абсолютна необходимост“ и доколко има ясно и обективно измерими критерии за неговото прилагане. Другата тема е свързана с материалната обезпеченост по отношение на средствата за лична защита, тяхното качество и политиките в тази сфера. Друг акцент в този панел е профилактиката и превенцията на социално-значими заболявания и мерките, които се предприемат в тази област и политиките на МВР за психично здраве на служителите. В докладите могат да бъдат представени данни от направени изследвания, анализи на наличните програми и политики касаещи повишаване на мотивацията на служителите, управление на професионалният стрес, психологическата помощ и подкрепа, съществуващите механизми за нейното оказване. В научните доклади трябва да бъдат включени препоръки за подобряване на политиките в тази област.

 Научните доклади могат да са базирани на получени данни от емпирични изследвания, сравнителен анализ между мерките в България и ЕС или анализ на съществуващите нормативни документи, но задължително трябва да включват препоръки за повишаване сигурността и безопасността на служителите в МВР. Научните доклади могат да разглеждат работата на МВР, степента на  гражданска активност и мотивация на гражданите да участват и активно да подпомагат дейността на МВР.

Научните доклади, могат  да разглеждат  и съвременните аспекти и политики в ЕС по отношение на превенцията и разкриваемостта на правоохранителните служби и какви са политиките в тази област в МВР. Научните доклади може да разглеждат политиките за превенция и разкриваемост в МВР и да съдържат анализ на индикаторите за измерване на ефективността на ведомството във всяка от едната области. Всички научни доклади трябва да съдържат препоръки за подобряване работата и повишаване ефективността на МВР.

Превенцията може да бъде разглеждана в широк смисъл като превенция на употребата на наркотични и упойващи вещества, трафик на хора, противообществено поведение и прояви и др. в в т.ч.  може да бъде включена превенцията и защитата от дискриминация на гражданите, както и доколко те са ефикасни и ефективни.

 

ПАНЕЛ 3. МВР: добро управление в услуга на обществото

Ключови области:
1. Качество на управление на системата.
2. Качество на услугата „сигурност“.
3. Осигуряване на професионалната работа в МВР.
4. Сигурност, безопасност, защита на служителите.

АНОТАЦИЯ:

Научните доклади трябва да разглеждат служебните правомощия на служителите,  доколко те отговарят на нуждите на гражданите и в каква степен им помагат да изпълняват служебните си задължения и защитят здравето и живота си в рискови ситуации. В този панел се разглежда и темата за ролята и функциите на синдикалните организации, правната защита, стандартът  „абсолютна необходимост“ и доколко има ясно и обективно измерими критерии за неговото прилагане. Другата тема е свързана с материалната обезпеченост по отношение на средствата за лична защита, тяхното качество и политиките в тази сфера. Друг акцент в този панел е профилактиката и превенцията на социално-значими заболявания и мерките, които се предприемат в тази област и политиките на МВР за психично здраве на служителите. В докладите могат да бъдат представени данни от направени изследвания, анализи на наличните програми и политики касаещи повишаване на мотивацията на служителите, управление на професионалният стрес, психологическата помощ и подкрепа, съществуващите механизми за нейното оказване. В научните доклади трябва да бъдат включени препоръки за подобряване на политиките в тази област.

 Научните доклади могат да са базирани на получени данни от емпирични изследвания, сравнителен анализ между мерките в България и ЕС или анализ на съществуващите нормативни документи, но задължително трябва да включват препоръки за повишаване сигурността и безопасността на служителите в МВР.

Научните доклади трябва да включват анализ на методите, стандартите и дълго-, средно- и краткосрочните политики за подбор и повишаване на професионалната квалификация на служителите в МВР, както и препоръки за повишаване на професионалната квалификация на служителите. В научните доклади могат да бъдат разгледани отделни компоненти на професионалната подготовка на служителите в МВР. Важен компонент в този панел е качеството на оборудване, обучение и екипировка на служителите в МВР в България, които са основен инструмент за повишаване на ефективността им и повишаване на качеството на услугата „сигурност“. Допуска се в докладите да има аналогия с оборудването, екипировката и обучението на служители в правоохранителни институции в ЕС. 

Втората тема, която е включена в този панел се отнася до обучението и последващата професионална квалификация, която получават служителите в МВР, целящи развитието и поддържането на социални и езикови компетенции.  В научните доклади е важно да бъдат разгледани съществуващите програми за обучени и квалификация на служителите в МВР, критериите за участие на служителите в тях и да бъдат представени препоръки за включване на нови теми или промяна на политиките за професионална квалификация.