ИЗИСКВАНИЯ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА
резюметата на научните доклади, трябва да включват: темата на доклада, панелът, в който авторът смята, че попада докладът и описание на основните акценти и теми, които ще бъдат представени в научния доклад ( до 200 думи). Резюметата ще бъдат набирани посредством специална регистрационна форма, която е публикувана на сайта на Конференцията. Авторите трябва да предоставят задължително контактна информация ( телефон и имейл), която да бъде използвана от представителите на организационния комитет в случай, че има възникнали въпроси.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

Текстовете на научните доклади трябва да са подготвени за печат в DOC и в PDF формат, без странициране. Не се предвижда допълнително редактиране.

Максимален обем: 10 страници A4

1. Полетата на всяка страницатрябва да са: ляво – 20 мм, дясно – 15 мм, горно- 15 мм, долно – 15 мм.

2. Текстът да бъде оформен по следния начин

ЗАГЛАВИЕTO – Font: Times New Roman; Size: 14; Font style: Bold; Effects: All Caps; Paragraph Alignment: Centered.

ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ се печатат през 1 празен ред под заглавието в разгърнат вид – пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times New Roman, Size: 14, Font style: Bold, Paragraph Alignment: Centered.

АДРЕСИTE ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ се изписват през още един празен ред (без абревиатури), Font: Times New Roman, Size: 14; Font style: Italic, Effects: All Caps, Paragraph Alignment: Centered.

ЗАГЛАВИЕТО И ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се разполагат както следва: заглавие през 2 празни реда под адресите за кореспонденция; имената през 1 празен ред под него – стиловото им оформяне съответства на българските им еквиваленти.

АНОТАЦИЯТА И КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се оформят така: анотацията (ABSTRACT) в обем до 5 реда през 1 празен ред – Font: Times New Roman, Size: 12, Font style: Italic, Paragraph Alignment: Justified; през 1 празен ред следват ключовите думи (дескриптори – KEY WORDS) – Font: Times New Roman, Size: 12, Font style: Italic; Paragraph Alignment: Justified, и двата елемента с отстъп 0,5 cm вляво от рамката, ограничаваща основния текст.

ОСНОВЕН ТЕКСТ – Започва през 1 празен ред. Font: Times New Roman, Size: 12; Paragraph First line: 0,5 cm, Line spacing: Single, Alignment: Justified.

3.Графиките и фигурите трябва да бъдат прецизно изработени, интегрирани към текста и да имат номерация под тях. Шрифтът в тях да е с размер 10 pt.

4. Литературата, посочена в края на доклада, се изписва съгласно стандарта за библиографско описание, а цитираната в текста се означава с цифра, заградена в квадратни скоби [ ].

5. Научните доклади да не съдържат класифицирана информация по смисъла на член 1 ал. (3) от Закона за защита на класифицираната информация. При некоректно подадена информация авторът носи отговорност по чл. 31 от ЗЗКИ.

По-долу може да изтеглите примерен файл с отразени изискванията към докладите, който да ползвате като шаблон.

Научните доклади, които не са подготвени съгласно изискванията и не са получени до определения краен срок, няма да бъдат представени на научно-практическата конференция и няма да бъдат отпечатани. 

 

Научните доклади се изпращат в електронен вид на сайта на Конференцията (http://conference.moi2030.ssf-bg.eu/) или на имейл-адресът на Конференцията (conference.MoI2030@gmail.com) Същите се включват в програмата след преглеждане и установяване, че съответстват с изискванията. Научните доклади на конференцията ще бъдат отпечатани в сборник.